Tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” lần thứ IV - Doanh Nhân Miền Bắc

Header Ads

test

Tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” lần thứ IV

(HBĐT) - Lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu "Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” lần thứ IV, năm 2019.


Đối tượng được xét tặng đối với tập thể thuộc các loại hình DN, HTX, chi nhánh công ty hoạt động độc lập không phân biệt thành phần kinh tế, đăng ký và hoạt động theo pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam trên địa bàn tỉnh; có đơn đăng ký và hồ sơ hợp lệ tham gia xét tặng danh hiệu "DN tiêu biểu tỉnh Hòa Bình”.


Cá nhân giữ các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Giám đốc chi nhánh...; có đơn đăng ký và hồ sơ hợp lệ tham gia xét tặng danh hiệu "Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình”.


Điều kiện đối với DN là được cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký DN từ 5 năm trở lên, có hồ sơ tham gia xét chọn hợp lệ. Thực hiện nghiêm các Luật: DN, Quản lý thuế, Kế toán và các quy định của pháp luật có liên quan. Kinh doanh hàng năm có lãi; doanh thu, lợi nhuận có tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Kim ngạch xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước (chỉ tiêu này áp dụng với DN có hoạt động xuất khẩu). Số thuế nợ, đọng không vượt quá 5% trên tổng số phải nộp. Số nộp NSNN hàng năm đạt 100 triệu đồng trở lên đối với các DN không được ưu đãi thuế; 50 triệu đồng trở lên đối với HTX, các DN thuộc diện ưu đãi thuế theo quy định hiện hành. Sử dụng trên 30 lao động có việc làm thường xuyên, chấp hành tốt Luật Lao động...


Đối với doanh nhân là cá nhân đang giữ chức vụ lãnh đạo DN, có phẩm chất đạo đức; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế thực hiện dân chủ tại cơ quan và nơi cư trú. Năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và điều hành DN, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong DN. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý cho bản thân và CB-CNV; thực hiện tốt các chế độ, chính sách quy định của Nhà nước đối với người lao động; tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện...

---------------------------------------
Nguồn: báo hòa bình 

Không có nhận xét nào